Slovenska slovnica 1956 - page 29

Podobno je pri zvočnikih, zlasti kadar je treba ločiti n. pr.
poietje
in
p olletje
,
poleten
p olleten.
Koder ni nevarnosti za kako
zamenjavo in je čut za sestavne dele opešal, se v vsakdanjem govoru
tak izgovor skrči na en soglasnik, kar se včasih vtihotapi tudi v
pisavo, n. pr.
sabo
,
seboj
namesto pravilnega
s sabo
,
s seboj.
Pri predlogu
s
pa se je zaradi razumljivosti in slišnosti v sestav­
ljenkah uveljavila oblika
pred sičniki in šumevci, n. p r.:
šteti
sešteti
,
siti
sešiti
,
sesti
sesesti se
,
stati
sestati se
,
staviti
sestaviti
,
seznam
,
seznaniti
,
sezvati
,
sežagati
,
sežgati.
To obliko
je ta predlog prevzel tudi pred g, n. p r .:
segnati
,
segniti
,
segreti.
Kakor nam kažejo zgornje dvojice, razumljivost jezika terja
tudi v zbornem govoru pri podvajanju istega soglasnika ločevanje,
pa ne, da bi se soglasnik zapored ponovil, marveč se podaljša in
okrepi.
Enakozvočnice.
— Kakor smo na več primerih videli, se jezik,
ko snuje govorne enote, ogiblje popolne glasovne enakosti za
različne pomene. Kakor so razločki včasih neznatni, se jih opri-
jemlje zaradi lažjega razumevanja. Kljub temu pa imamo tudi
v slovenščini primere enakozvočnosti.
Rano
v jutro je umrl za hudo
rano
.
Vodi
ga ravno ob
vodil
Očka hodi na
seje
, kaj neki tam
sejel
Poglej, kako zadovoljno
zeljar
kadi
okrog svojih novih
kadil
Janez
klade
živini, Marko sklada
klade.
Tedaj je v
gosti
hosti začelo nekaj
gosti.
Kdo ti je rekel
klati
les, ko sem ti naročil, ca
klati
orehe? Ali si
kos
spraviti
cel kos
v
cevi
Vtakni
prst
v
prsti
Veter
veje
skozi
veje. Ženi
na semenj in
kupi
ženi
ruto! Gozdne
vile
so zlato prejo
vile.
V mestne
vile
ne
sodijo gnojne
vile.
Ta
dan
mi je
dan
v veselje.
Gore gore
v večerni
zarji. Tone
jame
kopati
jame
.
Klica
čaka pomladnega
klica. Laže
laže
, kot resnico govori.
Milo
ni
milo
, ampak jedko. No,
pravi
mi
to
pravil
Ena
para
za dva
para.
Ančka obleko
para.
Ta stroj goni
para
, onega vleče uboga konjska
para.
Besede ali govorne celote z enako izgovarjavo, a z različnim
pomenom, izvorom in včasih tudi pisavo, imenujemo e n a k o ­
zvočn i ce ali homon ime .
29
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...336
Powered by FlippingBook