Slovenska slovnica 1956 - page 32

č) Redno ima vsaka beseda le en poudarek. Vendar sta v
nekaterih zloženkah sestavna dela še tako občutna, da poudarjamo
oba. V takem primeru ločimo g l a vn i in s t r a n s k i poudarek.
Ločimo v glavnem tri vrste takega poudarjanja: pri nekaterih
besedah je stranski poudarek dolg:
prababica, p olmesec, živomoder,
temnozelen, praded;
v nekaterih mladih sestavljenkah je prvi se­
stavni del poudarjen zaradi pomena:
nadučitelj, p odpredsednik,
predtekma;
v mnogih primerih je stranski poudarek odvisen pred­
vsem od pomenske, čustvene zveze (emfaze) ali ritma:
največ,
najm anj, najboljši, nemogoče, neverjetno, nevede.
Stranske poudarke večkrat terja ritem govora, če se nakopiči
preveč nepoudarjenih zlogov, n. p r.:
Matere so nezadovoljne.
Tu je
med glavnima poudarkoma šest nepoudarjenih zlogov; zato se v
govoru s stranskim poudarkom opremo na
ne.
Splošno sta poudarno
najšibkejša zloga na obeh straneh poudarjenega; čim močnejši je ta,
tem šibkejša sta čutiti ob njem. Čim dlje pred poudarkom je ne­
poudarjeni zlog, tem dovzetnejši je za stranski poudarek. Take
stranske poudarke posebno pogosto srečujemo v pesništvu, kjer jih
terja enakomernost ritma, n. pr.
Rozamunda, roža deklic; ob Dravi
p artizanska puška p oči - in po grobovih davno spavajoči
-
se dra-
mijo ...
d) Imamo pa v govoru tudi besede, ki nimajo svojega besed­
nega poudarka, n. pr.:
noč
in
dan,
od
hiše
do
hiše;
tam
doli
po
p olju
pa
vriska nekdo. Sredi poljan
si in
p oješ
mi
pesem. Ali
si ga
videl?
Če ne bo
mogel,
ne bo
naredil.
To so enozložni zaimki, po­
možni glagoli, prislovi, predlogi in vezniki, ki so pomensko tako
tesno povezani s prihodnjo ali prejšnjo besedo, da se naslonijo
nanjo kot njen nepoudarjeni zlog; zato jim pravimo n a š l o n k e ali
enklitike.
e) Ob dolgo poudarjenih samoglasnikih, posebno pri
a, e,
o
pri razločnem poudarjanju v osrednjih slovenskih govorih čutimo
dvojen način poudarjanja: ni
dela
dela
naj,
more
mora,
nima
zob
zob
me boli, do
vrat
— za
vrat.
V primerih pri
a, e, o
moč zračnega pritiska in višina glasu od začetka proti koncu samo­
glasnika rasteta d , pri
a, e, o
pa od začetka proti koncu samo­
32
I...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...336
Powered by FlippingBook