Slovenska slovnica 1956 - page 31

kakem splošnem pravilu, kakor je n. pr. v češčini zmeraj na prvem,
v poljščini na predzadnjem zlogu, v francoščini na zadnjem polnem
zlogu.
b) Po trajanju ločimo k r a t k e in do lg e poudarke. V primerih
steza
steza, brat
brat, k aj
k aj, pod
poda, vaš
vaša,
meč
meča
nam uho pove, da so
a, e, o
krajši od
a, e, o.
Manj
občutna je razlika v trajanju med
i, u
in
i, u,
n. pr.
ptič
ptiča,
nit
niti, kup
kupa, kruh
kruha,
ker sta že dolga
i, u
sama
mnogo krajša od dolgih
a, e, e, o.
Polglasnik a ima v slovenskem
zbornem govoru samo kratek poudarek, n. p r.:
pəs, vas, stəbər,
čabər.
Ločitev med dolgim in kratkim poudarkom je za slovenski
zborni govor pomembna, ker odloča včasih o pomenu in obliki
besede, n. p r.:
stəza
stəza
(rod. mn.),
brat
brat
(namen.),
meč
meč
(rod. mn.),
let
let
(rod. mn.),
kaj
k aj.
V zbornem govoru kratko poudarjenih i,
u
ne smemo izgovarjati
kot a, kakor jih izgovarja večina narečij; zato primerov kakor
rtič,
miš, sit
ne smemo izgovarjati kot
nəč, məš, sat,
marveč z jasno
samoglasniško barvo
i
in
u.
Podobno velja za a pred
u
in
j,
izgo­
varjati ga moramo s samoglasniško barvo
a,
ne pa kot
o
ali
e,
n. pr.
pra v, zdaj,
ne pa:
prou, zdej.
Tudi kratko poudarjena
e
in
polglasnik
ə
ohranita svojo samoglasniško barvo pred
u;
zato
izgovarjamo
terpeu, šəu
za pisano
trpel, šel,
ne pa
trpou, šou
ali
pa
trpu, šu.
Kratko poudarjeni samoglasniki so sicer širši kakor
dolgo poudarjeni, a v zbornem govoru ohranijo svojo samoglas­
niško osnovo kljub kratkosti trajanja.
c) N e p o u d a r j e n i samoglasniki so po trajanju vsi kratki, po
barvi manj izraziti od poudarjenih,
e
in
o
nista ne široka ne ozka,
marveč srednja. Tudi pri nepoudarjenih samoglasnikih ne smemo
samoglasnikom spreminjati osnove, jih ne krčiti in pačiti v a ali m
in ne popolnoma opuščati, kakor to delajo narečni govori. Zato je
treba v zbornem govoru izgovarjati:
palica, siromak, pazduha,
ne
pa:
palca, sromak, pasha.
Prav posebej je treba paziti na izgovor
nepoudarjenih samoglasnikov pred
u
in
j: nesel, videl, sunil, pisal,
nehaj
izgovarjamo
nesəu, videu, suniu, pisau, nehaj
(ne pa:
nesu,
vidu, sunu, pisou, nehej).
31
I...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...336
Powered by FlippingBook