Slovenska slovnica 1956 - page 37

4. Rek-oč, rek-la : rek-ti > reči; mog-oč, mog-la : mog-ti >
moči; noč, prim. lat. noct-is, nem. Nacht; moč < mogt-, prim.
nem. Macht. V srbščini in hrvaščini reci, moči, moč, noč.
Skupini
k t
in
gt
sta se v pradavnini razvijali kakor
tj
v slovenščini
v č, srbščini in hrvaščini pa v
c.
V kasnejši dobi si je skupina olajševala izgovor z opustitvijo
prve zapore in jo zamenjala s priporo:
nogt
noht, laket
lahti,
nikt(o) že
nihče.
Primerjaj tujke v ljudskem govoru:
dohtar, dereh-
tar, rešpehtar, trahtirat.
5. Cvet-em: cvela (cvetla); pad-em: pala (padla).
V skupinah
tl
in
dl
sta
t
in
d
brez zazobne odpore prešla v l ; zato
sta bila tako slabo slišna, da sta se skupini olajšali z odpadom
t
in
d.
Etimološko načelo pa je zmagalo v tem primeru tako popolnoma,
da so v večini primerov v rabi tudi oblike s
t
in
d,
v mnogih pa samo
oblike s
t
in
d: krala, kradla,
a samo
gnetla-,
edina oblika, pri kateri
se rabi samo fonetična oblika, je
šel, šla, šlo
in sestavljenke. Po­
polnoma je zmagalo fonetično načelo v starih oblikah s prvotnim
dl:
modliti
moliti, šidlo
šilo, kadidlo
kadilo, kridlo
krilo;
ponekod so nekatere še v rabi (Ziljska dolina).
6
. Nebni pripornik
j
priteguje v svoje območje tudi druge
glasove in se z njimi spaja v nove:
a) suk-ati : suk-jem > sučem; lag-ati : lag-j em > lažem; vih-ati :
v
ih-jem
> višem. Prim. or-ati : or-jem! Tako še:
dišem, plačem,
jašem, iščem, skačem, duša, suša, moča, leža, laže
(laglje), veter
piše;
b) met-ati :
met-jem
> mečem; glod-ati :
glod-jem
> glojem.
Tako še:
sveča, ječa, piča
(pitati),
posvečen, ukročen, rja
(rdeč),
vaja,
rojen, prismojen, reja, presoja; tolšča, zamaščen, krščen, gošča,
meščan, puščava, tašča.
V skupinah, nastalih šele po izpadu polglasnika, slovenščina te
glasovne spremembe ni več izvedla (pač pa srbščina in hrvaščina):
grozdje, hrastje, cvetje, bratje,
s
kostjo,
s
pametjo,
z
žrdjo.
c) ris-ati : ris-jem > rišem; rez-ati : rez-j em > režem; klic-ati :
klic-jem > kličem. Tako še
noša, paša, tešem, pišem, maža,
mažem, kažem, Ljubljančan, Goričan.
37
I...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...336
Powered by FlippingBook