Slovenska slovnica 1956 - page 28

in soglasniki), nezvenečo
(s)
pa pred nezvenečimi, torej pred:
p , t
,
k
,
f
,
š, h, c, č: s pestjo
, s ta b o, s
klobukom
,
s fižolom, s silo
, s šilom,
s
hojo
, s
cepcem
,
častjo;
toda: z
očesom
, z igro, z
upanjem
, z
bojem
,
z
dlanjo
, z
godbo, z vodo, z zobmi
, z žogo, z
jagodo
, z
lokom, z roko,
z materjo, z nogo, z njim.
c)
P r e d l o g v se izgovarja pred vokali, pred r in
l
ustnično-
zobno: v eni
roki,
v igri, v
očesu,
v ustih, v ro k i , v rebri, v logu,
v
ljubezni;
pred vsemi drugimi soglasniki se izgovarja kot u : v
grad
,
v hišo, v sobo, v žepu, v
mestu,
v
njem;
če je pred njim v isti govorni
enoti samoglasnik, se nanj nasloni in se z njim skupaj izgovarja kot
dvoglasnik:
delo v gozdu, skrbi v glavi, so v stiski, stopa v hrib;
v sredi težko izgovorljive soglasniške skupine se lahko izgovarja
u:
gozd
v
hribu, ves v prahu, pot v tabor, prav
v
vrhu
.
č) Gornja izreka velja tudi za predpono v-:
vigran, vložiti,
vročiti, vcepiti, vdeti, vkleniti, vpreči, vžgati.
Predpona
u-
se V izgo­
voru loči od predpone v- samo pred vokali, pred
r i n i : uiti, urediti
,
uleči se
izgovarjamo z
u.
V izgovoru je razloček med
ulomiti vejo
in
vlomiti v hišo, dež se ulije
in
vlijem v škaf, prodajalka seje uračunala
in
je vse vračunala, urezati obleko
in
vrezati znamenje
v
drevo
.
Podvajanje.
— V govornih celotah (v sestavljenih besedah
ali med besedami) večkrat zadeneta skupaj po dva e n a k a s o ­
g l a s n i k a :
ob boju, lep pes, oddati, odtrgati, kot tak, oddelek
,
izzvati, izslediti, brezsrčen, pelje nas s sanmi
,
vzamemo vas s seboj,
boš šel, boš še, nož že, sem mislil, kaj nam more, ven ne gre, on noče,
kar reče, polletje, polleten.
V takih primerih ne izgovarjamo istega
soglasnika dvakrat zaporedoma, marveč ga v enkratnem izgovoru
daljšamo in krepimo.
Pri zapornikih se podaljša in okrepi zaporni del, edina odpora
pa je močnejša; to velja posebej za primere, kjer bi mogla nastati
dvoumnost:
potakniti
podtakniti, odrgniti
oddrgniti, otesati
odtesati
ipd.
Pri sičnikih in šumevcih se šum podaljša in dobi po moči dva
viška zlasti tedaj, kadar bi utegnila nastati dvoumja:
iztrgati
izstrgati, raztrojiti
razstrojiti
.
28
I...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...336
Powered by FlippingBook