Slovenska slovnica 1956 - page 21

pomensko važno, kakor kažejo pri meri:
tepe
tebe, sope
sobe,
pipa
biba
itd.,
trta
trda, poti
podi, toda
dota
itd.,
p eka
pega, tega
teka
deka
itd. Ti glasovi so že po naravi najmanj
zvočni, saj so nekaki premolki in se le težko vežejo med seboj.
2
.
Še izrazitejše šume slišimo tedaj, kadar mora zračni tok
skozi ozko priporo, kakor n. pr.
osa, ušesa, Saša
itd .; take soglasnike
imenujemo p r i p o r n i k e . Bistvena je zanje pripora in značilni šum
zračnega toka ob prehajanju skoznjo. Priporo delamo na različnih
krajih in na različne načine:
a) z obema ustnicama delamo priporo pri glasu
w,
zato mu pra­
vimo d v o u s t n i č n i ali bilabialni pripornik; vendar se dvoustnični
w
govori le v narečjih; namesto njega se rabi v knjižnem govoru
soglasniški ali dvoglasniški
u,
n. pr. v besedah
prav, k ol, p evka
(izgovori
prau, k ou, peuka
);
b) s spodnjo ustnico in z zgornjimi zobmi pri glasovih
f
in v, n. pr.
f i ž ol, grof , voda, šiva, živi;
zato ju imenujemo ustnično-zobna ali
labiodentalna pripornika. Glas
f
je nezveneč in šum izrazito slišen;
nahajamo ga v onomatopoetskih besedah (frfrati, frfotati), izpo­
sojenkah in tujkah. Glas v je zveneč in tako zvočen, da ne priteguje
v svoje območje izgovora nezvenečih soglasnikov; zatorej ločimo:
tvoj
dvoj, svariti
zvariti
ipd. Glas v. je sorazmerno zelo
kratek;
c) s sprednjo jezično ploskvijo ob dlesni in zgornjih zobeh pri
glasovih
s
in
z,
da zračni tok ob prehodu skozi priporo povzroča
značilno sikanje; zato ju imenujemo s i čn i k a ali sibilanta. Njuno
trajanje lahko daljšamo ali krajšamo po mili volji; v govoru je
nezveneči
s
znatno daljši od zvenečega z. Ločitev med zvenečim in
nezvenečim je pomensko važna:
k osa
k oza, sine
zine, sanje
zanje
itd .;
č) z jezično konico na trdem nebu za dlesno ali s prednjo je­
zično ploskvijo na trdem nebu za dlesno z žlebičasto priporo pri
glasovih
š
in
ž;
ob prehodu skozi to priporo povzroča zračni tok
za ta dva glasova značilno šumenje; zato ju imenujemo šumevca .
Nezveneči
š
traja v govoru znatno dlje kakor zveneči
ž
in je ločitev
21
I...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...336
Powered by FlippingBook