Slovenska slovnica 1956 - page 30

Za razumljivost govora sta poleg glasov pomembna tudi
poudarek in melodija; tudi ta sta svojevrstni glasovni prvini govora,
prav kakor odmori med govornimi enotami.
1. Poudarjanje uravnava prepona. Kadar je treba v govoru kaj
poudariti, tedaj prepona močneje požene zrak iz pljuč; ob močnej­
šem pritisku zračnega toka se vsi pri govoru sodelujoči deli izraziteje
napno. Nasledek je ta, da se zven ok r e p i in po navadi tudi zvi ša ,
da so šumi močnejši in izrazitejši, ves izgovor je razločnejši. To
čutimo posebno pri samoglasnikih, zato pravimo, da so ti nosilci
poudarkov; vendar sta izrazitejša in lazločnejša tudi sosednja
soglasnika. Ker pri takem izgovoru nekateri samoglasniki posebej
udarjajo na uho in so glasnejši od drugih, pravimo, da so poudar­
jeni (naglašeni ali akcentuirani), da imajo p o u d a r e k (naglas,
akcent). Ločimo pa be s e dn i in smi s e l n i poudarek in me lod i j o .
2. Be s edni p o u d a r e k veže v pomensko enoto glasovne
zveze besed. V glasovni zvezi
g-o-v-o-r-i
lahko poudarimo katerega
koli izmed treh samoglasnikov, toda vsak poudarek da zvezi dru­
gačen pomen:
govori
govori
govori.
Primer nam hkrati do­
kazuje, da je poudarek za pomen besede odločilnega pomena, torej
prava glasovna prvina.
a)
Vedeti je treba najprej, na katerem zlogu ali samoglasnik
je beseda poudarjena, ker je me s t o poudarka lahko odločilno za
pomen. V slovenskem zbornem govoru je včasih ista beseda v raz­
ličnih oblikah poudarjena na različnih mestih, n. p r.:
roka
— z
roko
roke, hoditi
hodim
hodil
hodila, potočiti
potočim
(vino) —
potočim
(kroglo). Če se pri kaki besedi poudarek v raz­
ličnih oblikah premika z zloga na zlog, pravimo, da ima beseda
p r em i č n i poudarek. Če pa ostaja poudarek v vseh oblikah na
istem mestu, pravimo, da ima s t a l n i poudarek, kakor v besedah:
mati
matere
— z
materjo
— z
materami, delati
delam
delal
delala, steber
stebra
stebri
stebroma.
Na katerem mestu
je beseda v slovenščini poudarjena in kako se poudarek v posa­
meznih oblikah premika, je treba vedeti, ker to ni določeno po
Poudarek in melodija
30
I...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...336
Powered by FlippingBook