Slovenska slovnica 1956 - page 34

ukazujemo ali se začudimo, n. p r .:
Ne zna. Ne zna? Ne zna!
Celo
ena sama beseda v takih zvezah dobi čisto drugačno melodijo, n. p r .:
Dovolj. Dovolj? Dovolj!
— Kako pomembno je smiselno pravilno
poudarjanje in uporabljanje pravih melodij, nam kažejo primeri,
kjer se pomen čisto spremeni. V besedni zvezi
to pa to
lahko pouda­
rim
to pa to,
kjer je
pa
samo veznik pri naštevanju in ostane brez
poudarka v nizki glasovni legi med poudarjenima členoma, torej:
to pa to.
Če pa poudarimo in zvišamo
pa : to pa, to,
torej:
to pa to,
tedaj oba
to
sicer še ohranita besedni poudarek, a ju smiselno po­
udarjeni
pa
prekaša po višini in moči in je za njim še prav kratek
odmor, tako da je drugi
to
izrazito čutiti le kot odmev prvega, nje­
gova ponovitev.
Stavčne melodije in smiselni poudarki v slovenščini še niso toliko
raziskani, da bi mogli postavljati kakšna splošna pravila. Vendar pa
velja, da ob nezaključeni misli ostane glas v višini, n. pr. ob odmorih
sredi stavka pa tudi pri vprašanjih, ki nimajo druge vprašalnice; ob
zaključeni misli pa z glasom pademo, n. pr. ob koncu poved, stavka.
Če po vsem tem skušamo najti splošno označitev vseh gla­
sovnih prvin govora, se nam pokaže, da je r a z č l e n j e n o s t ne le
govora v večje in manjše enote s samosvojim ritmom, besednim
in smiselnim poudarkom, z različnimi melodijami, marveč vsakega
glasu posebej osnovna črta vsega našega govora. Glasovi kot go­
vorna prvina so zavestno oblikovani nalašč za govor in pri vsakem
glasu ves ustroj glasil načrtno sodeluje. Zato je res, da sodijo med
glasovne prvine govora samo a r t i k u l i r a n i , t. j. z različnimi deli
glasil oblikovani glasovi, ne pa neartikulirani, ki se človeku izvijejo
iz grla brez hotenega in določnega oblikovanja.
Druga značilnost našega govora pa je celo vi to st v tej razčlenje­
nosti, da se glasovi prelivajo drug v drugega in izražajo pojme in
miselne zveze ne kot vsota glasov, marveč podrejeni pomenski in
miselni celoti besede in stavka. Pojme in miselne celote spočenjamo
in dojemamo hkrati v njih celoti, ne šele po seštevanju glasovnih
prvin, čeprav jih izražamo z glasovi in po njih dojemamo v časovnem
zaporedju.
34
I...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...336
Powered by FlippingBook