Slovenska slovnica 1956 - page 16

Z j e z i k om lahko oblikujemo odzvočni prostor tako, da ga
proti trdemu nebu vzdignjena sprednja jezična ploskev omejuje
na del ustne votline, n. pr. pri
i
ali
e,
ali da se jezik ob širokem
čeljustnem razmiku zravna po spodnji čeljusti, n. pr. pri
a, e, o,
ali da se zadnja jezična ploskev vzdigne proti mehkemu nebu,
kakor pri
u
in
o.
V te skrajnosti odzvočnega prostora lahko za­
jamemo neskončno vrsto oblik, odtenkov in premen, ki ustrezajo
prav tako neizčrpni vrsti samoglasnikov. — Prav tako pa z raz­
ličnimi deli jezika lahko zračnemu toku prestrezamo pot ali s
popolno z a p o r o ali z ozko p r i p o r o na različnih delih zgornje
čeljusti. Tako nastajajo premori, predori in šumi različnih vrst,
ki so značilni za posamezne vrste soglasnikov, kakor jih bomo
spoznali pri pregledu glasov.
Me h k o nebo in j e z i č e k aktivno posegata v oblikovanje
glasov s tem, da odpirata ali zapirata vhod v nosno votlino. Tako
je bistveni razloček med
b : m
ali
d : n
ravno v tem, da je ob sicer
skoraj enaki legi organov pri
m
in
n
vhod v nosno votlino odprt.
Tako vidimo, da pri oblikovanju glasovnih prvin sodeluje cela
vrsta organov hkrati, da je torej vsak glas govora ves členovit,
oblikovan je namenoma za govor ali s tujo besedo: artikuliran.
Glasovi slovenskega zbornega govora
Govorila, kakor so opisana spredaj, so v glavnem pri vseh
ljudeh enaka. Različnost v jezikih torej nima fiziološke podlage
razen v kakih malenkostih. Z govorili je vsakomur dana možnost,
da dela neskončno vrsto glasovnih odtenkov. Vendar si je vsak
govor izoblikoval le omejeno število glasov, ki jih bolj ali manj
enotno uporabljajo vsi pripadniki istega govora (narečnega ali
zbornega). Tako odbiranje glasov se godi pri narečjih po naravni
poti družbene povezanosti in rodovnega izročila, pri zbornem
govoru knjižnih jezikov pa imamo poleg narečnih vplivov še
umetne (pisava, znanstveni vplivi, šola, uradi itd.). Govoreči obli­
kujejo te glasove samo za namen govora in jih oblikujejo toliko
skrbneje, kolikor razločneje hočejo govoriti. Pravimo, da so artiku­
16
I...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...336
Powered by FlippingBook