Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI V ZVEZI Z UPORABO NAROČNIŠKIH PROGRAMSKIH PAKETOV PODJETJA AMEBIS

(v nadaljevanju: splošni pogoji); Ver. 3.1

med uporabnikom programskih paketov podjetja Amebis (v nadaljevanju: uporabnik)

in podjetjem Amebis, d.o.o., Kamnik, ID DDV SI48655074  (v nadaljevanju: proizvajalec)

I.  RAZLAGE POJMOV

1.    člen

Programski paket: “Amebis Besana” ali “Amebis Presis” ali “Amebis Govorec” ali “Amebis Lingua”.

Naročnik: oseba, ki ob naročilu programskega paketa proizvajalcu posreduje osebne podatke.

Neznani kupec: oseba, ki po nakupu bianko programskega paketa proizvajalcu ne posreduje osebnih podatkov.

Bianko programski paket: programski paket, ki nima vpisanih podatkov o naročniku (na voljo v trgovinah in knjigarnah partnerjev proizvajalca).

Uporabnik: naročnik, neznani kupec ali katerakoli oseba, ki na podlagi sklenitve naročniškega razmerja, nakupa, poskusne uporabe ali na drug način pridobi pravico do uporabe programskega paketa.

II.  VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

2.    člen

Ti splošni pogoji, veljajo za proizvajalca na eni in za uporabnika na drugi strani. Splošni pogoji začnejo veljati takoj, ko uporabnik pridobi pravico uporabe programskega paketa oziroma najkasneje, ko uporabnik ob namestitvi programskega paketa poda soglasje k splošnim pogojem. Splošni pogoji veljajo do datuma, ko uporabniku preneha naročniško razmerje, ali poteče obdobje delovanja in programski paket preneha delovati.

S sprejetjem splošnih pogojev velja, da uporabnik soglaša tudi s cenikom proizvajalca za programski paket.

III.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

3.    člen

Če se uporabnik ni seznanil s splošnimi pogoji ob pridobitvi programskega paketa, temveč šele ob namestitvi, in če od dneva pridobitve ni preteklo več kot 30 dni, ima pravico, če je ob namestitvi izbral možnost, da splošnih pogojev ne sprejema, zahtevati razveljavitev naročila in vračilo kupnine ob sočasnem vračilu prejetega proizvajalcu in podaji izjave v smislu 4. odstavka 10. člena teh splošnih pogojev.

4.    člen

Proizvajalec dovoljuje uporabniku uporabljati programski paket v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja avtorskih in sorodnih pravic in mednarodnimi akti s tega področja. Dovoljenje velja izključno za programski paket s pripadajočimi licencami, za katerega je uporabnik prejel račun ali potrdilo, ali pa mu je proizvajalec omogočil preizkusno uporabo.

5.    člen

S sprejemom v teh splošnih pogojih določenih pogojev, uporabnik pridobi samo pravico do uporabe programskega paketa. Proizvajalec na uporabnika ne prenaša nobenih drugih upravičenj.

6.    člen

Uporabnik lahko namesti in uporablja programski paket na toliko računalnikih, kolikor licenc programskega paketa je kupil oziroma na toliko računalnikih, kolikor preizkusnih licenc je pridobil pri proizvajalcu.

7.    člen

Če v okviru programskega paketa obstaja različica “osebni paket”, je le ta namenjena izključno fizičnim osebam. Pravne osebe ne morejo skleniti naročniškega razmerja za to obliko različice, prav tako pa tudi ne smejo namestiti in uporabljati te različice. V primeru kršitve je uporabnik (pravna oseba) dolžan plačati pavšalno odškodnino in pogodbeno kazen v znesku dvakratne vrednosti vrste programskega paketa “poslovni paket” za vsako namestitev osebnega paketa, za vsako leto uporabe posebej, povečano za pripadajoče zamudne obresti od dneva nakupa ali pridobitve nameščenega osebnega paketa.

8.    člen

Programskega paketa in njegovih delov uporabnik ne sme nepooblaščeno razmnoževati, spreminjati, dopolnjevati ali vključevati v druge programe v celoti ali deloma brez pisnega dovoljenja proizvajalca.

Uporabnik prav tako ne sme uporabljati avtomatiziranih postopkov za delo s programskim paketom in ne sme omogočati uporabe programskega paketa preko mrežnih ali spletnih protokolov drugim uporabnikom. Programskega paketa uporabnik ne sme dajati v najem ali posojati.

Uporabnik ne sme izbrisati ali kako drugače odstraniti oznak proizvajalca iz programskega paketa ali spremne dokumentacije.

Uporabnik mora na ustrezen način aktivno z največjo skrbnostjo poskrbeti, da se na trgu ne pojavi nelegalna kopija ali namestitev programskega paketa z njegovim imenom ali njegov seznam licenc programskega paketa z aktivacijskimi kodami. Uporabnik to doseže z ustrezno hrambo nosilca zapisa in seznama licenc programskega paketa z aktivacijskimi kodami, navodili zaposlenim, nadzorom svojih otrok in podobno. Če se na trgu pojavi nelegalna kopija programskega paketa, označena z imenom uporabnika ali seznam licenc uporabnika z aktivacijskimi kodami, se šteje, da je uporabnik kršil svojo obveznost iz tega določila in se domneva njegova odškodninska odgovornost.

V primeru kršitve navedenih obveznosti je uporabnik kazensko in odškodninsko odgovoren, proizvajalec pa si pridržuje pravico, da poleg sodnega pregona uporabniku lahko v prihodnje onemogoči uporabo in/ali nakup proizvajalčevih izdelkov. Enak ukrep velja tudi v primeru, če proizvajalec utemeljeno sumi, da uporabnik namerno ali nenamerno škodi avtorstvu proizvajalca.

Če višina škode ni ugotovljiva oz. je ugotovljiva z nesorazmernimi stroški, pripada proizvajalcu pavšalna odškodnina. Minimalna pavšalna odškodnina za posamezen programski paket znaša 5.000 (pet tisoč) evrov. Dejanska pavšalna odškodnina predstavlja zmnožek minimalne pavšalne odškodnine z razmerjem cen iz uradnega cenika proizvajalca med:

  • zmnožkom števila licenc uporabnika in ceno posamezne enoračunalniške licence programskega paketa (rang cene posamezne licence določa število licenc uporabnika) ter
  • ceno programskega paketa enoračunalniške licence za enega uporabnika.

9.    člen

Uporabnik je v primeru nedelovanja ali druge programske napake dolžan proizvajalca obvestiti v roku 15 dni od prejema programskega paketa.

IV.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA

10.  člen

Za programski paket proizvajalec jamči delovanje v skladu z opisi, podanimi v proizvajalčevi dokumentaciji.

Proizvajalec si bo prizadeval nuditi uporabniku pomoč pri uporabi programskega paketa v obsegu, ki je običajen za prodajo programske opreme na slovenskem trgu.

V času delovanja proizvajalec zagotavlja brezplačno zamenjavo poškodovanega originalnega medija, če je poškodba nastala brez krivde uporabnika, prav tako pa se bo trudil odpraviti morebitne programske napake, zaradi katerih bi bil programski paket za uporabnika neuporaben.

Če proizvajalec napake, za katero je kriv sam, ne uspe odpraviti v roku 30 dni od dne, ko je izvedel za njen opis in okoliščine, je dolžan na zahtevo naročnika ali neznanega kupca, le temu vrniti znesek v višini trenutne enoletne naročnine za programski paket. V tem primeru v celoti prenehajo veljati ti splošni pogoji, naročnik ali neznani kupec pa mora vrniti proizvajalcu originalne medije in vso pripadajočo dokumentacijo, izbrisati vse namestitve programskega paketa ter proizvajalcu podati pisno izjavo, da je v celoti upošteval 8. člen teh splošnih pogojev in ni napravil kopije originalnega medija.

Razen zgoraj opisanega jamstva proizvajalec ne more jamčiti in odgovarjati za uporabnost programskega paketa v uporabnikovem poslovnem okolju, niti ni zavezan dajati kakršne koli druge brezplačne pomoči in popravkov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za uporabnost programskega paketa na računalniški opremi, ki ni popolnoma združljiva s strojno in programsko opremo, navedeno v sistemskih zahtevah programskega paketa.

Uporabnik soglaša, da je seznanjen s funkcionalnostjo in načinom delovanja programskega paketa in da zaradi tega ne bo imel nikakršnih odškodninskih zahtevkov do proizvajalca.

11.  člen

Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, materialno ali nematerialno, ali morebitno izgubo dohodka, ki bi nastala zaradi uporabe programskega paketa. Uporabnik se strinja, da uporablja programski paket na lastno odgovornost.

 12.  člen

Uporabnik dovoljuje uporabo svojega imena oziroma naziva ter logotipa pri navajanju referenc proizvajalca. V primeru, da se uporabnik ne bi strinjal z navedbo v referenčni listi proizvajalca, svoje nestrinjanje izrazi pisno.

13.  člen

Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje proizvajalec.

V.  OBDOBJE DELOVANJA

14.  člen

Obdobje delovanja programskega paketa je za naročnike in neznane kupce eno leto, razen če ni izrecno drugače določeno. Za vse ostale uporabnike obdobje delovanja po lastni presoji določi in po potrebi spreminja proizvajalec.

Podatki o trajanju in zaključku tekočega obdobja delovanja programskega paketa so vedno na voljo v vizitki programskega paketa.

VI.  NAROČNIŠKO RAZMERJE

15.  člen

Naročniško razmerje nastane na osnovi naročila kupca na dan naročila.

Naročniško razmerje nastane tudi, če neznani kupec kadarkoli v tekočem enoletnem obdobju delovanja programskega paketa spremeni svoj status v status naročnika. V tem primeru se šteje, da je naročniško razmerje nastalo na dan začetka delovanja programskega paketa.

16.  člen

Naročniško razmerje je vezano na enoletno obdobje delovanja programskega paketa. Prvo leto se naročniško razmerje začne v skladu s 15. členom teh splošnih pogojev, konča pa po obdobju enega leta na prvi dan naslednjega meseca, v katerem je pred enim letom nastalo.

17.  člen

Odpoved naročniškega razmerja mora biti s strani naročnika posredovana pisno s priporočeno pošto vsaj en mesec pred iztekom tekočega enoletnega obdobja, najkasneje pa v roku 14 dni po izdaji računa za naslednje enoletno obdobje, da odpoved učinkuje zadnji dan tekočega enoletnega obdobja.

Naročniško razmerje se lahko prekine tudi, če nastopijo pogoji, določeni v 22. členu teh splošnih pogojev.

Odpoved ali prekinitev naročniškega razmerja velja vedno za naslednje enoletno obdobje, ne pa za tekoče enoletno obdobje.

18.  člen

Naročnik je dolžan proizvajalcu najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo kontaktnih podatkov, spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, in spremembo drugih podatkov in pogojev, ki so vplivali na odločitev za sklenitev naročniškega razmerja. Vsi stroški, nastali zaradi nepravočasno sporočenih oziroma ne sporočenih podatkov bremenijo naročnika.

VII.  NAČIN ZARAČUNAVANJA NAROČNINE

19.  člen

Naročnina se obračunava in plačuje za naslednje enoletno obdobje. Za obračun storitev se uporabljajo podatki proizvajalca.

Račun za naslednje enoletno obdobje bo proizvajalec poslal naročniku na začetku zadnjega meseca tekočega enoletnega obdobja.

Če naročnik računa ne prejme in o tem ne obvesti proizvajalca do zaključka tekočega enoletnega obdobja, se šteje, da je naročnik prejel račun za naslednje enoletno obdobje en mesec pred zaključkom tekočega enoletnega obdobja.

20.  člen

Do ugodnosti za naročnike, navedenih v ceniku, so upravičeni vsi neznani kupci, ki v status naročnika preidejo najkasneje 45 dni pred zaključkom tekočega enoletnega obdobja.

21.  člen

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku plačila računa. Če naročnik zamuja s plačilom, je poleg zneska računa dolžan poravnati tudi najvišje z zakonom predpisane zamudne obresti in stroške opominjanja. Strošek prvega opomina je 20 EUR, strošek vsakega naslednjega opomina pa se poveča za 10 EUR (strošek drugega opomina je 30 EUR, tretjega 40 EUR, itd.). Navedene vrednosti so brez DDV.

22.  člen

Če naročnik zamuja s plačilom za več kot 30 dni, ima proizvajalec pravico, da naročniku onemogoči delovanje (uporabo) programskega paketa do polnega plačila obveznosti. Naročnik zaradi tega ukrepa proizvajalca ni upravičen do zmanjšanja letne vrednosti naročnine za programski paket, niti se ne podaljša tekoče enoletno obdobje delovanja za čas, ko naročnik ni mogel uporabljati programskega paketa.

Če naročnik zamuja s plačilom za več kot 60 dni, ima proizvajalec pravico naročniško razmerje enostransko prekiniti, naročniku pa lahko v prihodnje onemogoči nakup svojih izdelkov.

 

VIII.  ZBIRANJE, SPREMEMBE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

23.  člen

Podatki, ki se nanašajo na uporabnike, so poslovna skrivnost proizvajalca. Proizvajalec bo podatke v zvezi z uporabniki zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal v okviru aktivnosti, vezanih na naročniško razmerje (sklepanje, nemoteno izvajanje, spreminjanje in prekinitev naročniškega razmerja), zaračunavanja storitev, ter za potrebe tržnih in poslovnih analiz.

Proizvajalec zbira o uporabnikih naslednje podatke:

-     Identifikacijske in kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv za pravne osebe, naslov/sedež uporabnika, elektronski naslov, telefonske in telefaks številke, davčno in matično ali EMŠO številko, informacije o računih, prek katerih posluje),

-     podatke o odgovornih osebah (ime in priimek, položaj, akademski naziv, elektronski naslov, telefonske in telefaks številke),

-     druge informacije in podatke, ki so potrebni ali želeni za nemoteno delo z uporabniki.

Naročnik pooblašča proizvajalca, da le ta sme z namenom nemotenega izvajanja naročniškega razmerja kadarkoli in od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov, pridobiti zahtevane podatke, z namenom preverjanja podatkov, navedenih ob sklenitvi naročniškega razmerja oz. za ugotavljanje njihovih sprememb.

Proizvajalec sme pridobljene podatke o uporabnikih posredovati tudi svojim pogodbenim partnerjem, s pomočjo katerih izvaja svoje storitve.

Proizvajalec sme pridobljene podatke o uporabniku, ki ima v razmerju do proizvajalca neizpolnjene obveznosti, posredovati tretjim osebam, če ti te podatke potrebujejo v okviru uveljavljanja pravic proizvajalca do prejema izpolnitve teh neizpolnjenih obveznosti.

IX.  KONČNE DOLOČBE

24.  člen

Določila teh splošnih pogojev veljajo v primeru, če niso v nasprotju z vsebino kakršnih koli drugih pisnih dogovorov med proizvajalcem in uporabnikom.

25.  člen

Proizvajalec lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni splošne pogoje. O vsaki spremembi splošnih pogojev mora proizvajalec obvestiti uporabnike z objavo teh sprememb na svoji spletni strani.

Nestrinjanje s spremembami splošnih pogojev, z navedbo predmeta nestrinjanja, uporabnik izrazi pisno, poslano s priporočeno pošto na naslov proizvajalca, najkasneje en mesec po uveljavitvi sprememb.

Če se naročnik ali neznani kupec in proizvajalec ne uspeta dogovoriti o spremembah, ki so predmet nestrinjanja, za naročnika ali neznanega kupca do zaključka tekočega enoletnega obdobja delovanja programskega paketa veljajo splošni pogoji, ki so bili v veljavi pred spremembo, proizvajalec pa si pridržuje pravico prekiniti naročniško razmerje.

Z izjemo naročnikov ali neznanih kupcev si proizvajalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči delovanje programskega paketa, če se uporabnik ne strinjanja s spremembami splošnih pogojev.

26.  člen

Ti splošni pogoji z oznako verzije Ver. 3.1 veljajo od 1. oktobra 2008 dalje.

27.  člen

Morebitne spore v zvezi s temi splošnimi pogoji bo reševalo pristojno sodišče v Kamniku.PIŠKOTKI

O piškotkih

Mnoge spletne strani shranjujejo informacije o vaši dejavnosti na spletni strani. Te informacije se shranijo na vašem računalniku v obliki majhnih datotek, ki jih imenujemo piškotki.

Piškotki omogočajo boljše delovanje spletne strani in spremljajo strukturo obiskovalcev. Spletni strani lahko omogočajo, da vas prepozna ob ponovnem obisku, obenem pa piškotki avtorjem omogočajo ocenjevanje učinkovitosti zasnove svojih spletnih strani.

Na Amebisovi spletni strani uporabljamo piškotke storitve Google Analytics za anonimno zbiranje podatkov o gibanju na spletnih mestih brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev.

Onemogočanje piškotkov

Sami se lahko odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vašem računalniku.

Navodila za izključitev storitve Google Analytics najdete na spletni strani
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Navodila za upravljanje s piškotki v brskalniku

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari