CityVOICE

CityVOICE

Alpineon d. o. o. je skupaj v partnerstvu s podjetji Amebis d. o. o., Kamnik, in Robotina d. o. o. pridobil sofinanciranje RRI projekta oz. operacije CityVOICE – govorne tehnologije z naprednimi jezikovnimi viri. Projekt bo sofinanciran v višini do 386.509,10 EUR.

V okviru projekta CityVOICE bomo razvili izpopolnjeni sintetizator slovenskega govora do stopnje, da bo potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju. Gre za visokotehnološki izdelek, ki predstavlja pomembno horizontalno omogočitveno tehnologijo z visoko dodano vrednostjo, in bo uporaben bodisi kot gradnik rešitev v vertikalah prednostnega področja uporabe S4 Pametna mesta in skupnosti ter na številnih drugih prednostnih področjih S4: Pametni dom, Mobilnost, Tovarne prihodnosti, bodisi kot samostojen izdelek na trgu.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

logo_EKP_ESRR-45

logo_MGRT-60