Slovarji ASPplus – navodila za uporabo

Iskanje prevoda ali pomena besede ali besedne zveze

 

V seznamu zadetkov ikona pred zadetkom predstavlja vrsto slovarja:

Enojezični slovarji Večjezični slovarji
Splošni slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali
Terminološki slovarji veliki veliki
srednji srednji
mali mali

Koristni napotki:

  • V polje za vpis iskane besede lahko vpišete tudi poljubno dolgo besedno zvezo v poljubnem jeziku. Vpišete jo lahko brez ali pa z narekovaji.
    • Vpis brez narekovajev (npr. the head) pomeni splošno iskanje. Najdeni bodo vsi zadetki, kjer nastopajo vse besede besedne zveze, tudi če niso v enakem zaporedju, kot je vpisana (npr. poleg at the head bo najdena tudi head of the family).
    • Vpis z narekovaji (npr. “the head”) pomeni točno določeno iskanje. Najdeni bodo samo zadetki, kjer besedna zveza nastopa v točno takem zaporedju.
  • Med poljem za vpis iskane besede ter seznamom zadetkov lahko preklapljate s tipko “Tab”. Po seznamu zadetkov se lahko pomikate s puščicama ↑ in ↓.
  • Zaradi ogromnega števila slovarjev ter gesel močno priporočamo uporabo filtrov.

Preklapljanje med filtri:

Med prvimi devetimi filtri lahko preklapljate s kombinacijo tipk Ctrl in zaporedno številko filtra. V primeru na levi strani s Ctrl 1 izberete Vsi slovarji, s Ctrl 2 izberete Začasni filter, s Ctrl 3 izberete filter SSKJ, s
Ctrl 4 Angleški – splošni filter itd.

Filtri so razporejeni v časovnem vrstnem redu od najstarejšega zgoraj do najmlajšega spodaj. Filtra Vsi slovarji in Začasni filter sta sistemska filtra in se ju ne da brisati. Vedno nastopata na prvem in drugem mestu.

Urejanje filtrov

 

Preizkusite ASPplus. Ne bo vam žal.

Kliknite na spodnji gumb za prenos namestitvenega programa na svoj računalnik.